What we believe


Christian Fellowship Church, Bangalore - 2015
Christian Fellowship Church, Bangalore - 2015
  1. Bible (66 knih) je inspirované a neomylné Boží Slovo. Je to pevný a plně postačující návod pro náš život na zemi.
  2. Bůh je jeden; je věčný, jedná ve třech osobách jako Otec, Syn a Duch svatý.
  3. Pán Ježíš Kristus je Boží podstaty, je narozen z panny, je současně lidské podstaty, žil zcela bez hříchu, jeho zástupná smrt je smírnou obětí za naše hříchy; byl vzkříšen v těle a vystoupil k Otci, odkud se vrátí na zem pro své svaté.
  4. Všichni lidé jsou mrtví v hříchu a zcela ztracení a jediný způsob, jak mohou být hříchy odpuštěny je skrze pokání a skrze víru ve smrt a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista.
  5. Duch svatý koná v člověku dílo obnovy, jím se člověk narodí znovu a stává se Božím dítětem.
  6. Ospravedlnění je pouhou vírou v Krista, je potvrzované skutky, které oslavují Boha.
  7. Křest ve vodě ponořením, po znovuzrození, ve jméno Otce, Syna i Ducha svatého.
  8. Naplnění Duchem svatým musíme být neustále, abychom byli mocnými Kristovými svědky svým životem i slovem.
  9. Spravedliví budou vzkříšení k věčnému životu, a nespravedliví k věčnému odsouzení.