SLOVA MOUDROSTI

napsal :   Zac Poonen kategorie :   učedníky hledající
Article Body: 
 1. Jestliže dodržujeme literu zákona, ale popíráme jeho ducha, působíme zdáním zbožnosti, ale zapíráme její moc.
 2. Pokorný člověk je vděčný Bohu a lidem i za ty nejmenší věci.
 3. Pokud nás přemáhá nějaký hřích, základní příčinou je pýcha v některé oblasti našeho života.
 4. Jsme-li skutečně pokorní, je nemožné nezískat od Boha milost.
 5. Pokorného člověka nemohou přemoci lidé, satan ani tělesnost.
 6. Když se pokořujeme, budeme pod ochranou všemocné Boží ruky.
 7. Je nemožné, aby se dva stali jedno, nejsou-li chudí v duchu.
 8. Chudí v duchu jsou ti, kdo jsou si vědomi svých vlastních nedostatků a neustále soudí sami sebe.
 9. Mít zjevení znamená vidět věci, lidi, okolnosti atd. z Božího hlediska.
 10. Trám ve tvém vlastním oku - to je nedostatek lásky a odsuzující postoj k bratrovi, který má v oku třísku.
 11. Zákon dává příkazy, ale nedává schopnost je dodržovat. Milost povolává k vyššímu cíli a dává nám moc (uschopňuje nás) ho dosáhnout.
 12. Každý den stojíme před volbou - konat Boží vůli nebo ten den promarnit.
 13. Překážky na naší cestě nejsou obvykle signály k ústupu, ale příležitostí uplatnit víru.
 14. Kdo chodí podle těla, je k druhým náročný, kdo však chodí podle ducha, snáší jejich slabosti a slouží jim.
 15. Kdo si je jist Boží láskou, neodsuzuje druhé, nezávidí jim, ani s nimi nesoutěží.
 16. Všechna sláva, která není Boží slávou, je prázdná sláva.
 17. Žijeme-li nyní sobecky, vzpomínky na takový život způsobí, že budeme litovat celou věčnost.
 18. Bůh dovoluje, abychom měli nedostatek a přijímali pomoc od druhých, aby nás naučil vzájemné závislosti v těle Kristově.
 19. Když dáváme někomu dar, musíme si počínat tak, abychom ho neobrali o lidskou důstojnost.
 20. Skutečná hodnota našeho života tkví v tom, co jsme dali, ne v tom, co jsme přijali.
 21. Pravé bohatství je to, co jsme přijali prostřednictvím nadpřirozeného zjevení. Zbytek jsou pouhé znalosti, bezcenné jako padělaná bankovka.
 22. Víra se může zakládat pouze na slovu, které slyšíme od Boha, neboť člověk bude živ každým slovem, které vychází z Božích úst.
 23. Bůh nás musí nejprve dovést až na samé dno, aby nás mohl pozvednout a uskutečnit skrze nás své záměry.
 24. Jsme povoláni Krista ne imitovat, ale následovat a získat účast na jeho přirozenosti.
 25. Bát se Boha znamená žít věrně v skrytu.
 26. Boží dokonalý plán pro náš život nemůže zkazit nikdo - jen my sami.
 27. Být věrný v užívání peněz je mnohem vyšší cesta, než být jen spravedlivý v otázce peněz.
 28. Pravá spiritualita se vyznačuje tím, že zapírá svou vůli a koná vůli Boží.
 29. Stavět na písku je rozumět učení a být jím nadšen; stavět na skále je být poslušen Božího Slova.
 30. Stát se duchovním znamená vzdát se nejen toho, co je špatné, ale i všeho, co neprospívá.
 31. Kdo má duchovní dary, a nemá Boží lásku, je jako neizolovaný elektrický vodič - místo světla přináší smrt.
 32. Ježíš byl ukřižován - ne proto, že žil svatě, ale proto, že odhaloval cizoložné náboženství. Následujme jeho příkladu.
 33. Žádný pravý prorok v Bibli, na rozdíl od falešných, nikdy nechodil do biblické školy.
 34. Jakékoli naše přirozené schopnosti či pozemské kvalifikace nemají v Božích očích žádnou hodnotu.
 35. Díky pýše na svou krásu, moudrost a postavení se nejvyšší archanděl stal ďáblem. Před takovou pýchou se musíme mít vždy na pozoru.
 36. Zákon je jako mast udržující zánět pod kontrolou. Milost však je jako antibiotikum hubící bakterie, které zánět vyvolávají.
 37. Neomylným znakem víry je chvála a vzdávání díků Bohu.
 38. Bůh nám dává materiální věci, abychom je používali - ne, abychom je milovali nebo si je přivlastňovali.
 39. Pravé křesťanství se nachází mezi asketismem a hedonismem.
 40. Podobni Ježíši budeme až se ukáže ve své slávě, žít ale, tak jak žil on, můžeme již nyní.
 41. Ježíš rostl v moudrosti ve své rodině a na svém pracovišti (v tesařské dílně). Právě tam můžeme růst v moudrosti i my.
 42. Obviňujeme-li bratry, stáváme se spolužalobci satana; přimlouváme-li se za ně, stáváme se spoluadvokáty Ježíše.
 43. Činíme-li se pro druhé nepostradatelnými, bráníme jim chodit s Bohem.
 44. Co není z lásky, jednoho dne zanikne.
 45. Naše duchovní zralost je testována tím, jak mluvíme o těch, kdo nejsou přítomni.
 46. Mít čisté srdce znamená netoužit po ničem jiném a po nikom jiném než po Bohu.
 47. Jestliže nemohl svému Otci bez pomazání Ducha sloužit Ježíš, tím méně my.
 48. Církev bez darů Ducha je jako ochrnutý člověk - může být naživu, ale nemůže efektivně sloužit ostatním.
 49. Jsou dva, pro které není nic nemožné: Bůh, a ten, kdo věří.
 50. Zemřeme-li sobě, můžeme „odpočívat v pokoji" - vždy a za všech okolností.