Záznam naší paměti

Article Body: 

Díky kamerám je v současnosti možné bezprostředně zaznamenat vše, co kolem sebe vidíme a slyšíme, a později přehrát přesně to, co se v minulosti odehrálo. Bible říká, že přichází den, kdy budeme všichni muset složit své účty Bohu. Když pomyslíme na miliardy lidí, které žily na této zemi během tolika staletí lidských dějin, můžeme se si klást otázku, jak by Bůh mohl uchovat záznamy o všem, co každý člověk v životě dělal, říkal a co si myslel. Tento záznam si nese každý člověk ve své paměti. Paměť je jako videonahrávka, která věrně ukládá vše, co děláme, říkáme a o čem přemýšlíme. Zaznamenává také naše vnitřní postoje a motivy. Když člověk zemře, přestože své tělo zanechá na zemi, svou paměť jako součást duše neztrácí. Až konečně nastane soudný den, jeho duše se opět spojí s prachem, který byl kdysi jeho tělem na zemi a bude vzkříšen ve fyzickém těle, aby stanul před Bohem a zodpovídal se ze všeho, co dělal během celého svého života. V onen den, až přijde řada na každého člověka, aby byl souzen, stačí, aby Bůh pouze přehrál celému světu videozáznam dotyčného. Nikdo nebude moci zpochybňovat tento důkazní materiál, protože proti člověku bude svědčit jeho vlastní paměť.

Vnější slupka slušnosti a zbožnosti, kterou lidé nosí, z nich bude stržena a bude odhalen skutečný vnitřní člověk. V tento den bude jasně vidět, že jsme všichni zhřešili, nikoho nezachrání náboženství (ať už jsme vyznávali či praktikovali jakékoli), dobré skutky ani peníze darované charitám, chudým či náboženským institucím. Nikoho to nezachrání, protože žádná z těchto aktivit nemůže vymazat záznam našich hříchů.

Existuje jen jediný způsob, jak může být záznam zla, které jsme činili, mluvili a mysleli, natrvalo vymazán z Božích očí, aby nebyl přehrán v onen soudný den. Naše dobré skutky nemohou zastínit naše zlé skutky. Nejde to. Nikdy. Za hříchy, které jsme spáchali, musí být vyměřen spravedlivý trest. Bible říká, že jediným možným trestem za hřích je věčná smrt. Kvůli naším hříchům si každý z nás tuto smrt zaslouží. Abychom byli před trestem věčné smrti zachráněni, přišel z nebe na zem Ježíš Kristus, Syn Boží, který se stal člověkem a zemřel na kříži za zdmi Jeruzaléma asi před dvěma tisíci lety. Tam přijal Boží trest za hříchy lidstva - za hříchy všech lidí. Třetího dne poté, co byl pohřben, vstal z mrtvých, čímž dokázal, že je skutečně Bůh, který se zjevil jako člověk, a že zvítězil nad smrtí - největším nepřítelem člověka. O čtyřicet dní později, před zraky mnoha svědků vystoupil do nebe a slíbil, že se v určený čas vrátí na zem, aby soudil všechny lidi. Od jeho slibu uplynulo přes 19 staletí a čas jeho návratu se blíží. Jednoho dne uvidíme na obloze jeho příchod. Ježíš Kristus byl jediný, kdo kdy zemřel za hříchy lidstva, a byl také jediný, kdo vstal z mrtvých. V tom je jedinečný. Dnes mohou být naše hříchy odpuštěny a jejich záznam zcela vymazán, pokud se od nich upřímně odvrátíme a budeme jich litovat a prosit Boha, aby nám odpustil pro Ježíše Krista, v něhož pevně spoléháme a držíme se záchrany, kterou nám připravil. Přisvojil si naše hříchy, naše přestoupení zákona a podstoupil za ně zasloužený trest smrti, tak dluh zaplatil a nám ho odpustil, když vstal z mrtvých. Už teď můžeš Pána Ježíše Krista požádat, aby vstoupil do tvého života a vymazal záznam o tvém minulém hříšném životě - ať už tvých hříchů bylo sebevíc, ať už byly sebevětší. Poté můžeš začít žít nový život s čistým rejstříkem a stát se Božím dítětem. Toto je jediná cesta k záchraně, kterou Bůh nabízí každému člověku. Nepropásni tuto příležitost. Pamatuj, že jinak budeš muset čelit záznamu svých hříchů, z nichž tě bude usvědčovat tvá vlastní paměť v den soudu. Když tuto pravdu známe a uvědomujeme si závažnost věčného odsouzení v ohnivém jezeře pro každého hříšníka, je naší povinností všechny v lásce varovat. Kéž přijmete správné rozhodnutí již dnes, bez dalších odkladů, a nechť vám Bůh žehná věčným životem. Toto Boží poselství vám přinášíme v upřímné lásce. Copyright - Zac Poonen.